Berättelse 11

PlåtmanufakturDå Sunds Sågverk nedlades vid årsskiftet 1947/48 blev det aktuellt att skapa en industri, som ersatte det nedlagda sågverket och man beslöt att starta en plåtmanufakturverkstad i f. d. torkhuset. Ombyggnadsarbetet


igångsattes på våren 1948 och fabriken var klar för igångsättning i början av år 1949.


Den. första artikel vi tillverkade här var rostfria diskbänkar. Till att börja med, var vi i avsaknad av dragpress och vi voro därför hänvisade att köpa slasktrattar och disklådor från andra tillverkare. På hösten 1949 levererades den 300 tons hydrauliska dragpress, som var avsedd för tillverkning av dessa detaljer. Efter några mycket besvärliga månader med provpressningar, voro vi våren 1950 klara för seriemässig tillverkning av såväl slasktrattar som disklådor. Produktionen var från början blygsam och kvaliteten var väl också mindre god, men samtliga på avdelningen anställda lyckades med förenade krafter klara av besvärligheterna och produkterna kunde ganska snart säljas utan anmärkningar från köpare. 1952 uppgick antalet tillverkade diskbänkar till 13.000 st.


Försäljningsarbetet kanske här kräver några rader för sig. Det är ju alltid svårt för en ny tillverkare, att innan märket är känt komma in på marknaden. Det blir för långt att här beskriva hur försäljningsarbetet bedrevs, men vårt slagord var: "en norrländsk produkt för Norrland", och det dröjde inte länge förrän den norrländska marknaden var erövrad.


Försäljningsarbetet sträckte sig därefter söderut och nu levereras produkterna praktiskt taget över hela Sverige. Under år 1951 påbörjades även bearbetningen av exportmarknaden och det första land, på vilket exporten kom igång, var Belgien, där försäljningarna numera gå ganska bra. På Holland och Italien har vi fått igång mindre export. Även andra försäljningsområden såsom Cana­da, Frankrike, Tyskland och Norge bearbetas f. n.


Sedan de största tillverkningsproblemen lösts, gällde det att skapa flera tillverkningsobjekt för att kunna få en jämnare sysselsättning. Företagsledning beslöt då att upptaga tillverkningen av rostfria hushållsartiklar på tillverkningsprogrammet. För att f å en tilltalande och ändamålsenlig utformning av dessa artiklar knöts en konstnärlig formgivare till företaget och ett samarbete med Hemmens forskningsinstitut inleddes. De produkter, som i första hand ha skapats äro karotter, fat, beredningskärl, förvaringskärl m. m. och dessa komma nu successivt ut i handeln. De varor, som hittills ha kommit i bruk ha rönt ett mycket stort intresse av husmödrarna, och vi hoppas, att allt vad vi i fortsättningen kommer att tillverka, skall vinna samma välvilliga mottagande. Även för hushållsartiklarnas del är det meningen att såväl den svenska som den utländska marknaden skall bearbetas.


Vi kommer i detta nummer att presentera några produkter, som vi börjat tillverka.


Källa: Sund Blänken n1 1953.
 


 


 


Till sidans huvud


Produktblad för artiklar som tillverkas av Plåtmanufaktur.

Tillverkning av rostfria diskbänkar på  Plåtmanu-       

faktur i Sundsbruk. Utskärning av hål för diskhon

fr. v. Rolf Larsson, Karl-Åke Johansson.

Kök i en arbetarbostad på 1950-talet. Diskbänken är troligen tillverkad av Plåtmanufaktur, Sunds Verksstäder.