Stadgar

Stadgarna antagna vid årsmöte 2007-02-05


 


§1 Föreningens namn        Föreningens namn är Sköns Norra Intresseförening


§2 Föreningens ändamål    Föreningen, som är en ideell förening, har som ändamål att,

                                       inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande

                                       bygd, genom olika arrangemang verka för tillvaratagande av

                                       bygdens historia samt att främja den sociala gemenskapen med

                                       andra aktörer inom bygden


§3 Föreningens säte          Föreningen har sitt säte i Skön, Sundsvalls kommun,

                                       Västernorrlands län.


§4 Medlemskap                Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens

                                      ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

                                      Medel för föreningens verksamhet skapas genom ideella insatser,

                                      medlemsavgifter och frivilliga bidrag.


§5 Medlemsavgift.           Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av

                                     årsmötet. Den som inte betalar medlemsavgiften utesluts ur

                                     förningen.


§6 Medlemsmöten           För att tillvarata medlemmarnas intressen och informera om

                                     pågående aktiviteter skall föreningen, vid behov, hålla

                                     medlemsmöten


§7 Styrelsen                   Styrelsen och består av ordförande, minst fyra övriga ledamöter

                                     samt en suppleant. Styrelse och ordförande väljs på årsmötet.

                                     Första gången väljs ordförande och två ledamöter på ett år och

                                     övriga på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,

                                     sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3

                                     personer är närvarande. Suppleant närvar vid styrelsemötet.

                                     Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år.


§8 Styrelsens uppgifter.  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och

                                     handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av

                                     årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter

                                     och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste

                                     räkenskapsåret. Föreningens firma tecknas, var för sig, av föreningens

                                     ordförande och kassör.


§9 Räkenskapsår            Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen årsredovisning ska

                                     överlämnas till föreningens revisorer senast de 31 januari.


§10 Revisorer                Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor.

                                     skall senast den 28 februari avge sin revisionsberättelse.


§11 Årsmöte                  Ordinarie årsmöte hålls årligen före den första april. Skriftlig

                                     kallelse utsändes senast 14 dagar före årsmötet för ordinarie

                                     årsmöte och sju dagar före extra årsmöte.


 


                                     Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


                                      1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


                                      2. Upprättande av närvarolista


                                      3. Val av en person som jämte ordförande skall justera


                                          protokollet


                                      4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


                                      5. Fastställande av dagordning.


                                      6. Föredragning av styrelsens årsredovisning


                                      7. Föredragning av revisorn berättelse.


                                      8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


                                      9. Fastställande av medlemsavgift


                                     10. Val av ordförande.


                                     11. Val av övriga styrelseledamöter samt en suppleant.


                                     12. Val av revisor och suppleant.


                                     13. Övriga frågor.