Stadgar

                                    Stadgar

Stadgarna antagna vid årsmöte 2007-03-12 och reviderade 2023-03-21

 

§1 Föreningens namn       
Föreningens namn är Sköns Norra Intresseförening


§2 Föreningens ändamål
Föreningen, som är en ideell förening, har som ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


§3 Föreningens säte         

Föreningen har sitt säte i Skön, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.


§4 Medlemskap   
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.  Medel för föreningens verksamhet skapas genom ideella insatser, medlemsavgifter och frivilliga bidrag.


§5 Medlemsavgift.         
Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Den som inte betalar medlemsavgiften utesluts ur förningen.


§6 Medlemsmöten         
För att tillvarata medlemmarnas intressen och informera om pågående aktiviteter skall föreningen, vid behov, hålla medlemsmöten


§7 Styrelsen                   

Styrelsen och består av ordförande, minst fyra övriga ledamöter samt en suppleant. Styrelse och ordförande väljs på årsmötet.
Första gången väljs ordförande och två ledamöter på ett år och övriga på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 personer är närvarande. Suppleant närvar vid styrelsemötet.
Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år.


§8 Styrelsens uppgifter.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste
räkenskapsåret. Föreningens firma tecknas, var för sig, av föreningens ordförande och kassör.


§9 Räkenskapsår           

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast de 31 januari.


§10 Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor.  Revisoren skall senast den 28 februari avge sin revisionsberättelse.

 

§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före den första april. Skriftlig kallelse utsändes senast 14 dagar före årsmötet för ordinarie  årsmöte och sju dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
     1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
     2. Upprättande av närvarolista
     3. Val av en person som jämte ordförande skall justera protokollet
     4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
     5. Fastställande av dagordning.
     6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
     7. Föredragning av revisorn berättelse.
      8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
      9. Fastställande av medlemsavgift
     10. Val av ordförande.
     11. Val av övriga styrelseledamöter samt en suppleant.
     12. Val av revisor och suppleant.

     13. Val av Valberedning varav en sammankallande.
     

§12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas genom bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter votering. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den ordning som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med ett antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§14 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster


§15 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av avgivna röster. Ev. tillgångar skall överlåtas till Sund IF:s Jubileumsfond 75 år.