Johannedal_Info

Johannedal Info

Samhällsbildningen har sitt ursprung i sågverksepoken.


Av sågverken inom Skön var Johannedals det yngsta. På 1870-talet gick verket under namnet Johannedals lastageplats.


Grosshandlare Johan Johansson köpte 1880 en bjälkgrop på den plats som nu heter Johannedal och 1884 anlades  en ångsåg.


1890 övertog sonen Gustav Johansson företaget och bildade Johannedals Trävaru Aktiebolag och verksamheten utökades med ett snickeri.


Ankarsviks Ångsågs AB arrenderade området på 1920-talet och utökade med en wallboardfabrik 1927. Samma bolag köpte platsen 1931.


1938 byggdes en trähusfabrik och 1951 en plywoodfabrik.


1956 lades sågen ned tillsammans med snickeri- och trähusfabriken och verksamheten övertogs av SCA.


1976 övertog NCB Johannedals board- och plywoodfabrik.


Idag är all tidigare verksamhet nedlagd, men området är fortfarande industrimark och ett flertal företag har etablerat sig på platsen.


Av den forna industribebyggelsen återstår rester av wallboardfabriken från 1927.


I anslutning till industriplatsen växte upp en bostadsbebyggelse av egnahemstyp. Idag präglas samhället av egnahems- och villabebyggelse från 1930-50-talet.


I mitten av 1940 och 50-talet byggdes två pensionärshem, numera rivet, och en mindre centrumanläggning med bostäder och butiker i centrum av Johannedal.


På 1960-talet byggdes ett större småhusområde i anslutning till centrumbebyggelsen.


Johannedal är idag sammanvuxet med Ljustadalen, ett område med villor och flerbostadshus i miljonprojektets anda, vilket bl. a. medfört att centrumfunktionen överförts till Ljustadalen.


Källa:


Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 1999


Från gamla Skön del II, M.O.J. Svedberg1950.