Johannedals_sag

Johannedals sågverk

Johannedals sågverk var det yngsta av sågverken inom Skön.


På 1870-talet gick verket under namnet Johannedals lastageplats.


1880 köper Grosshandlaren Jonas Johansson en bjälkgrop på en plats som efter honom heter Johannedal.


1884 byggs en ångsåg om fem ramar vilket ansågs vara rätt mycket på den tiden.


1890 bildas Johannedals Trävaru Aktiebolag.


1892 uppförs ett hyvleri vid verket och den första s.k. ”hundbänken” införs.


1906-06-06 brinner sågverket ner till grunden.


1909 uppförs en ny ångsåg med tre moderna ramsågar och ett torkhus, det första i landet, kombinerat med virkesskjul för magasinering. Andra nyheter var det första sorteringsverket och en lådfabrik med en s.k. Lindermans-maskin för spåntning och limning av lådbräder.


1916 brann sågverket men i mindre omfattning.


1918-01-19 sågverket brinner ner till grunden.


1919-06-28 sågverket åter i drift.


1927 arrenderar Ankarsviks Ångsåg AB Johannedals industriområde och bygger en wallboardfabrik.


1928 installeras ytterligare en ångsåg med en ramsåg och kapaciteten blir 8000 standards/år. 1931/32 övertar Ankarsviks AB Alviks Plywoodfabrik och bygger en fabrik för porös board och hela industriplatsen köps av Ankarsviks AB 1931


1938 byggs en trähus- och snickerifabrik.


1940 brinner anläggningen med stora driftsstörningar. Skador på magasinet för boardplattor och skador på transportledningar för intag av virke till hyveln. Fabriken byggs upp igen.


1944 tas de nya lokaler för porösa och hårda träfiberplattor i bruk. Den nya magasinsbyggningen för board tas i bruk.


1950 brinner plywoodfabriken i Alvik på Alnön och en ny fabrik byggs i Johannedal.  Under byggtiden avlider disponent W T Lindgren och ny chef blir Disponent Söderling.


Företaget säljs till Kungsgården-Marieberg AB i Ådalen.


1952 tas den nya plywoodfabriken i bruk.


1954/55 läggs trähus- och snickerifabriken ner.


1955 avvecklas sågverket.


1956 övertar SCA  Ankarsvik AB. Tillverkningsprogrammet för porös board utvidgades.


1957 startar tillverkning av lackerad board.


1958 byggs boardfabriken om och en ny tork för board startas.


1970/71 byggs plywoodfabriken ut.


1976 köper NCB Johannedalsfabriken.


1982 upphör tillverkningen och industrin som helhet avvecklas.