Stadgar

Stadgarna antagna vid årsmöte 2007-02-05

 

 

§1 Föreningens namn Föreningens namn är Sköns Norra Intresseförening

 

§2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, har som ändamål att,

inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande

bygd, genom olika arrangemang verka för tillvaratagande av

bygdens historia samt att främja den sociala gemenskapen med

andra aktörer inom bygden

 

§3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Skön, Sundsvalls kommun,

Västernorrlands län.

 

§4 Medlemskap Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens

ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medel för föreningens verksamhet skapas genom ideella insatser,

medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

 

§5 Medlemsavgift. Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av

årsmötet. Den som inte betalar medlemsavgiften utesluts ur

förningen.

 

§6 Medlemsmöten För att tillvarata medlemmarnas intressen och informera om

pågående aktiviteter skall föreningen, vid behov, hålla

medlemsmöten

 

§7 Styrelsen Styrelsen och består av ordförande, minst fyra övriga ledamöter

samt en suppleant. Styrelse och ordförande väljs på årsmötet.

Första gången väljs ordförande och två ledamöter på ett år och

övriga på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,

sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3

personer är närvarande. Suppleant närvar vid styrelsemötet.

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år.

 

§8 Styrelsens uppgifter. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och

handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av

årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter

och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste

räkenskapsåret. Föreningens firma tecknas, var för sig, av föreningens

ordförande och kassör.

 

§9 Räkenskapsår Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen årsredovisning ska

överlämnas till föreningens revisorer senast de 31 januari.

 

§10 Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor.

skall senast den 28 februari avge sin revisionsberättelse.

 

§11 Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls årligen före den första april. Skriftlig

kallelse utsändes senast 14 dagar före årsmötet för ordinarie

årsmöte och sju dagar före extra årsmöte.

 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

2. Upprättande av närvarolista

 

3. Val av en person som jämte ordförande skall justera

 

protokollet

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5. Fastställande av dagordning.

 

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

7. Föredragning av revisorn berättelse.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

9. Fastställande av medlemsavgift

 

10. Val av ordförande.

 

11. Val av övriga styrelseledamöter samt en suppleant.

 

12. Val av revisor och suppleant.

 

13. Övriga frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu